Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 1. Lecico CEE sp. z o.o. z siedzibą w Miński Mazowieckim (05-300), ul. Szczecińska 16 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333246; NIP: 5252459516; Regon: 141946720 jest administratorem danych osobowych w stosunku do informacji podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.
 2. Dane osobowe Lecico CEE sp. z o.o. będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prezentowaniem oferty Towarów.
 3. Dane osobowe Lecico CEE sp. z o.o będzie przetwarzać zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną również w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów, jak i w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną od Lecico CEE sp. z o.o. pod warunkiem wyrażenia stosownych zgód.
 4. Użytkownik wraża zgodę niniejszym i poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w zakresie wskazanym w ust. 2 oraz w ust. 3.
 5. Użytkownik może korzystać z Serwisu anonimowo. Podanie określonych danych osobowych nie jest konieczne do przeglądania prezentowanej oferty towarowej.
 6. Dane osobowe nie są przetwarzane na stronie WWW z żadnym zakresie.
 7. Lecico CEE sp. z o.o jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej w ust. 3 danych osobowych Użytkowników, jeżeli są niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku dane te będą każdorazowo wyraźnie oznaczane, jako dane niezbędne do wykonania zamówienia.
 8. Jeżeli doszłoby do korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, Lecico CEE sp. z o.o ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Lecico CEE sp. z o.o powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 9. Dane osobowe zgromadzone przez Lecico CEE sp. z o.o mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 10. Lecico CEE sp. z o.o zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Lecico CEE sp. z o.o;
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Sprzedawcą;
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Lecico CEE sp. z o.o.
  4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Lecico CEE sp. z o.o nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do  przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Lecico CEE sp. z o.o usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.