Regulamin serwisu internetowego

 

REGULAMIN SERWISU WWW

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Oferent –- oznacza Lecico CEE sp. z o.o. z siedzibą w Miński Mazowieckim (05-300), ul. Szczecińska 16 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333246; NIP: 5252459516; Regon: 141946720 prezentujące Towary za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik– usługobiorca, przedsiębiorca lub konsument, zapoznający się z towarami, każdy, kto korzysta z informacji o Towarach udostępnianych za pomocą Serwisu przez Oferenta.
 3. Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną WWW.LECICO.PL
 4. Towary– rzeczy ruchome oznaczone, co do gatunku lub co do tożsamości będące przedmiotem prezentowanej oferty w serwisie. Towary nie są sprzedawane poprzez serwis WWW.
 5. mail– adres poczty elektronicznej;
 6. Strony– Oferent i Użytkownik.

 

§2

Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem Serwisu jest Oferent.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki zapoznania się z ofertą Towarów za pomocą Serwisu przez Użytkownika oraz zasady korzystania z Serwisu.
 3. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 4.  Jeżeli zajdzie konieczność zmiany Regulaminu, Oferent udostępnieni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika zamieszczając treść Regulaminu i postanowienia, które uległy zmianie na głównej stronie Serwisu. Regulamin w zmienionej wersji będzie wchodzić w życie nie wcześniej niż 14 dni po dniu udostępnienia jego nowej wersji i zamieszczeniu informacji w Serwisie o dokonanej zmianie w Serwisie.
 5. Zakazane podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu. W razie otrzymania przez Oferenta zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Oferent może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

§ 3

Rodzaj i zakres działalności

 1. Oferent prowadzi działalność handlową polegającą na dostarczaniu (sprzedaży) Towarów: ceramika łazienkowa, akcesoria do ceramiki łazienkowej, meble łazienkowe, oświetlenie łazienkowe, akcesoria do mebli łazienkowych.

 

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej oferowanych w nim Towarów, tylko zaproszenie do składania zapytań ofertowych.
 2. W serwisie internetowym WWW.LECICO.PL nie można zawrzeć umowy zamówienia Towarów.

 

 § 5

Wymagania techniczne

 1. Celem korzystania z Serwisu konieczne jest:
 2. połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca przeglądanie serwisu:
  • przeglądarka Internet Explorer;
  • przeglądarka Mozilla Firefox;
  • przeglądarka Chrome;
  • przeglądarka Safari;
  • przeglądarka Opera.
 3. Włączona obsługa Cookies i Java Script
 4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, Oferent nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.

 

§ 7

Własność intelektualna

 1. Oferent oświadcza, że w związku lub wykonaniu świadczenia na rzecz Użytkownika ( prezentowanie oferty Towarów) udostępnia Użytkownikowi treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Użytkownika, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Oferent ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Oferenta.
 2. Użytkownik nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Oferent nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 4. Oferent nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 5.  Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia przez Użytkownika formularzy dostępnych w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 8. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.